Úvodní strana

Za skalním hradem do Sloupu v Čechách

Navštivte hrad, který poskytoval lidem útočiště od nepaměti a který je v současné době památkově chráněným objektem. Množství skalních prostor, světského i sakrálního určení, bylo vytesáno a dostavováno jak uvnitř skály, tak i na jejím povrchu. Tyto skalní objekty jsou vzájemně důmyslně propojeny. Prostory uvnitř hradu jsou zcela bez sbírkových uměleckých předmětů, a přestože jsou prázdné, jsou velmi působivé. Objekt se bez nadsázky honosí mimořádným geniem loci.

Přijdete-li na jižní konec obce Sloup v Čechách, rozevře se před vámi široké ploché údolí s nepřehlédnutou dominantou – mohutným skalním blokem, který dal základ středověkému opevnění a později barokní poustevně. Skála přes 30 metrů vysoká a 100 metrů dlouhá, byla ve svrchních, téměř nedostupných patrech, dávnými budovateli značně rozčleněna. Ruce kameníků prorazily v hloubi kamene úzké vstupní chodby ambitu a vytesaly prostor kostela, který byl završen věží.

Jižní osluněná stěna skály byla vytvarována do stupňovitých zahradních teras. Jedno z nejstarších a nejzajímavějších prostor je hladomorna ve tvaru džbánu, původně vyhloubená do skály pro uskladnění obilného zrna. Obyvatelé hradu zde nacházeli útočiště ve válečných dobách, někteří však vyráželi odsud na loupeživé výpravy.  V 17. století se nový majitel Ferdinand Hroznata z Kojotova pustil do rozsáhlé přestavby se záměrem vybudovat poutní místo s klášterem. Po jeho smrti však byl tento velkorysý plán redukován na poustevnu, kterou později obývalo šest poustevníků. 

Sloup v Čechách

load